Hizmetlerimiz

Güçlü ve çeşitli akademik geçmişlere sahip ekibimiz, müvekkillerinin hukukun her alandaki ihtiyaçlarına etkin çözüm yolları geliştirmekte ve menfaatlerini her aşamada en üst seviyede korumak konusunda hassasiyet göstermektedir.

Uluslararası Ticaret

Bekemler & Göker, yerel ve yabancı şirketlere uluslararası işlemlerini garantiye alabilmelerini sağlayacak hukuki desteği sağlamaktadır. Aynı zamanda yalnızca yatırım teşvikleri konusunda değil bunun yanı sıra anlaşmazlıkların çözümü konusunda da yasal hizmet verilmektedir.

Bekemler & Göker, sözleşme hazırlama konusundaki deneyimiyle müşterilerine, ulusal ve uluslararası hukuk ile tam bir uyum içinde ve güvenli bir yasal ortamda yatırım beklentilerini gerçekleştirmek için olanak sağlar. Büro, yurt dışında imzalamış olduğu iş birliği anlaşmaları aracılığıyla da müvekkillerine yabancı ülkelerde yer alan borçlular aleyhine yürütülecek takipler konusunda irtibat ve danışmanlık desteği sunmaktadır.

Enerji Hukuku

Bekemler&Göker enerji piyasası kurumsal danışmanlık alanında Türkiye’nin önde gelen hukuk bürosudur. Ülkemizin yükselen enerji piyasasındaki faaliyet gösteren Müvekkilerine geniş kapsamlı yasal hizmetler sunmaktadır. Bekemler&Göker ekibi yenilenebilir enerji, rafineri projeleri, enerji projesi inşaatları, enerji proje sözleşmeleri, enerji satın alma ve enerji düzenlemeleri konularında yetkin danışmanlık vermektedir. Büro, enerji projelerinde tüm sürecin her türlü hukuki sorundan ari olarak tamamlanmasını temin etmek amacı ile müvekkilleri ile yakın temas halinde çalışarak düzenli hukuki danışmanlık sağlamaktadır.

Ortaklıklar Hukuku

Bekemler & Göker Hukuk Bürosu, sermaye şirketlerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü hukuki hizmeti sağlamaktadır. Müvekkil işletmelerinin mevzuata uygun şekilde yönetilmesi ve işlemlerin bu yönde denetlenmesi amacına yönelik olarak aylık bazda danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır. Bu kapsamda müvekkillerine, girişimlerinin kuruluşundan günlük işlemlerine kadar, varlıklarının her aşamasında hukuki destek sunulmaktadır.

Şirketlere bir bütün olarak hizmet vermek amacıyla büro; şirketlerin, yöneticilerin, çalışanların veya ortakların taraf olduğu her türlü uyuşmazlık ve alacakların tahsili konularında da danışmanlık ve temsil hizmeti vermektedir.

Müvekkillerine aşağıdaki hukuki konuları da içeren şekilde geniş bir yelpazede yardımcı olunmaktadır:

 • Şirket kuruluşları, şube açılışları, irtibat bürolarının kurulması
 • Yönetim kurulu, ortaklar kurulu ve genel kurul işlemleri
 • Ticari sözleşmeler
 • İflas erteleme ve şirket tasfiyesi
 • Fikri ve sınai mülkiyete tabi varlıklar
 • Kurumsal yönetim sorunları
 • Hisse senedi opsiyon sözleşmeleri
 • Distribütörlük sözleşmeleri ve acentelik sözleşmeleri

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Bekemler & Göker, müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden tanzim edilmesine destek vermektedir.

Büro İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatları kapsamında şirket yönetimlerine danışmanlık vererek iş davalarının daha açılmadan önlenmesine yönelik olarak da çalışmaktadır. İş Hukuku kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması, gizlilik ve rekabet etmeme protokollerinin düzenlenmesi ile işten çıkışların hukuki gereklilikler çerçevesinde müvekkiller lehine en fazla fayda sağlayacak şekilde tamamlanması konularında da tecrübe sahibidir.

Müvekkillerine sağladığı hizmetlerin bir kısmı şu şekildedir:

 • Sözleşme fesihlerinin sulh veya dava yolu ile halli
 • İş kazası ve hastalıklarına ilişkin sorumluluklar hakkında danışmanlık
 • Çalışma ortamlarının sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması
 • İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin yargıtay uygulaması ışığında düzenlenmesi
 • Disiplin Kurulu uygulamasının işler hale getirilmesi ve her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması
 • İş Mevzuatından doğan yükümlülüklere ilişkin yönetim kadrosuna yönelik eğitim hizmetlerinin sunulması

Gayrimenkul ve İnşaat

Bekemler & Göker, gayrimenkul gelişim projelerine ilişkin yasal hizmet sunmakta, buna ek olarak mal sahiplerinin ve yatırımcıların mülkiyetlerinin hukuki devir ve yönetiminin kamu otoritelerinin gereksinimleri ile uyum içerisinde olması için danışmanlık yapmaktadır.

İnşaat sektörünün ihtiyaçlarını yakından tanıyan büro, başta inşaat sözleşmeleri olmak üzere sektörel bazda sigorta ve taşeronluk sözleşmeleri konusuna da hakimdir. Bünyesinde bulundurduğu ONIX sistemi ile müvekkillerine en ileri seviyede kurgulanmış gayrimenkul yönetim imkanı sunmaktadır. Gayrimenkule bağlı tüm borçların günü gününe takip edildiği yönetim sistemi ile müvekkillerinin gayrimenkullerinden en üst düzeyde fayda sağlamasına imkan yaratmaktadır. Bunun yanında yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler için gayrimenkul projeleri geliştirmekte olup yabancıların Türkiye'de gayrimenkul edinmesi konusunda da tecrübe sahibidir.

Birleşme ve Devralma

Bekemler & Göker Hukuk Bürosu müvekkillerinin, şirket bölünmesi ve bağlı ortaklıklarının birleşme ve devralınmalarının yanı sıra yerel ve yabancı yatırımcılar arasındaki iş ortaklıklarında da temsil hizmeti vermektedir. Ayrıca, müvekkillerine gereken belgelerin hazırlanması, tüm yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi, hisse takas işlemlerinin gereken titizlikle yönetilmesini de içine alan birleşme ve devralma prosedürünün her aşamasında danışmanlık vermektedir.

Bekemler & Göker Hukuk Bürosu ekibinin deneyimleri şunları da içermektedir;

 • Yeniden yapılandırma
 • Joint Ventures
 • Ortaklıkların yeniden yapılandırılması
 • Due Dilingence
 • Özelleştirme
 • İhale yoluyla satış

Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku alanında çeşitli hastane, sağlık kuruluşu ve doktorları temsil eden Bekemler & Göker, sektörel faaliyetlerden doğan akdi ve idari tüm uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili hizmet vermektedir.

Sağlık kuruluşlarının kuruluşundan yönetimine kadar her etabında tecrübe sahibi olan büro, idari başvuruların tamamlanıp izinlerin alınması konusunda da bilgi sahibidir. Bekemler & Göker, aynı zamanda sağlık hizmetlerinden kaynaklanan alacakların takibi ve doktor - hasta ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde de danışmanlık vermektedir.

İdare ve Vergi Hukuku

Bekemler & Göker, farklı sektörlerde hizmet veren müvekkillerinin çeşitli idareler ile  uyuşmazlıklarının çözümü ve tüm vergi ihtilaflarının giderilmesi hususunda geniş birikim edinmiş ve bu alanlarda uzmanlaşmıştır.

Gümrük mevzuatından kaynaklanan suç ve cezaların çözümünde tecrübe sahibi olan büro, müvekkillerine her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması konusunda danışmanlık sağlamaktadır. Yıllardan bu yana kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davalarında, Türk ve yabancı uyruklu tüm müvekkillerine üstünlük sağlamayı amaçlamaktadır.