Birleşme ve Bölünme Tebliği

Sermaye Piyasası Kurulu 19.04.2013 tarihinde Birleşme ve Bölünme İşlemlerine dair Tebliğ taslağını yayınladı. Tebliğ ile halka açık ortaklıkların sermaye şirketleri, şahıs şirketleri ve kooperatifler ile olan birleşme ve bölünme işlemlerinde uyulacak esaslar düzenlenmiştir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun halka açık ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri, ayrılma hakkı, genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar maddelerine göre düzenlenen Tebliğde, şirketlerin yetkili organlarının karar alması halinde birden çok şirketin içlerinden birinin veya yeni kurulan bir şirketin bünyesinde birleşme işlemleri ile şirketlerin malvarlıklarını tamamen veya kısmen kendilerinden ayırarak başka şirketlere devretme işlemlerine ilişkin Kurula başvurularda uygulanacak yöntemler, şirketlerin birleşme ve bölünme işlemleri esnasında finansal tabloların sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçirilmiş olması ve finansal tabloların Kurula sunum zamanları, malvarlıklarındaki değişimlerin Kurula bildirim esasları, ortaklık devralma yoluyla birleşme işlemi sonrasında ulaşılacak sermaye, sermaye artırım tutarı, değişim oranlarına ilişkin hesaplama işlemleri açıklanmıştır. Tam bölünme ile ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme işlemlerinde sermaye piyasası mevzuatına, iştirak modeliyle kısmi bölünmelerde ise finansal tablolarını raporlama standartlarına uygun hale getirilmesi açıklanarak, bölünme sözleşmesi, bölünme raporunun hazırlanması işlemlerindeki uygulanacak yöntemlere yer verilmiştir.

Tebliğ ile şirketlerin birleşme ve bölünme işlemleri esnasında oluşabilecek olumsuzluklara karşı belirlenen kriterlerde birleşme ve bölünmelerine ilişkin kurallar açıklanmış olup, Kurula başvurulması ve  Kurulca kamuyu aydınlatma işlemleri gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.